Ons Zorgbeleid - Werken aan de ontplooiing van ieder kind, vanuit een brede zorg

  ZORGBELEID IN ONZE SCHOOLHet zorgbeleid is de laatste jaren enorm geëvolueerd. Het zorgbeleid is een opdracht van het ganse teamzodat elk kind dat aan onze school wordt toevertrouwd, de optimale ontwikkelingskansen kan geboden worden.
Elke leerkracht (zowel kleuter-als lager onderwijs), de zorgcoördinatoren en directie zijn mee verantwoordelijk voor het zorgbeleid van onze school.
Wanneer we spreken over zorg, gaat het om de zorg die elke leerkracht  biedt aan alle leerlingen om via kwaliteitsonderwijs optimale onderwijskansen na te streven. Daarbij gaat naar leerlingen met specifieke noden een bijzondere zorg uit.
Deze  nieuwe visie op zorg is in een nieuw denkkader gegoten, dit heet het zorgcontinuüm. De zorg in onze school is hier op gebaseerd.
We leggen even uit hoe het is opgebouwd: het bestaat uit 4 fasen. Het is een bewuste keuze om met stippellijnen te werken omdat het continuüm een doorlopend, aansluitend geheel van zorg is. De zorgwerking vloeit ‘natuurlijk’ over naar een intensievere vorm indien dat nodig is. De noden van leerlingen zijn immers niet strikt af te lijnen of in vakjes te delen.

Fase 0 = de brede basiszorg:

Onze leerkrachten zorgen voor kwaliteitsonderwijs door een krachtige leeromgeving te realiseren. Dit zijn leersituaties die uitdagend zijn: ze bevatten veel doe-activiteiten, probleemsituaties aangepast aan het niveau van de kinderen of leerrijke inhouden (differentiatie naar boven en beneden). Zo voelen de leerlingen zich maximaal betrokken en is hun welbevinden hoog. De leerkrachten zorgen ook voor een positief, veilig en rijk leerklimaat, dat de leerlingen betekenisvol leren en dat er voldoende ondersteuning en interactie is. Elke klasleerkracht is de spil van de zorg!

Fase 1 = verhoogde zorg.

Soms volstaat de brede basiszorg niet of slechts gedeeltelijk om bepaalde onderwijsdoelen te halen. Voor deze leerlingen zal de klasleerkracht  een verhoogde zorg toepassen. Hij /zij zal gerichter ondersteunen, remediëren, differentiëren, compenseren en/of dispenseren ( doelen weglaten of bijvoegen). In deze fase wordt de klasleerkracht ondersteund door het zorgteam:samen de aanpak bekijken om deze leerling verder te helpen. De zorgcoördinator kan hier ook deels in de klas ondersteunen indien nodig. (co-teaching = met twee leerkrachten in de klas) In uitzonderlijke gevallen kan er ook nog buiten de klas geremedieerd worden. Ook de ouders worden betrokken in het proces.

Fase 2 = Uitbreiding van zorg.

Voor een kleiner aantal kinderen volstaat de verhoogde zorg uit fase 1 niet.  Wij vragen dan, met toestemming van de ouders, aan het CLB om deze leerlingen mee intensiever te begeleiden. Tijdens een zorgoverleg met het CLB bespreken we de aanpak van de onderwijs-en opvoedingsbehoeften van de leerling, ook soms de ondersteuningsbehoefte van de ouders. Ook kan het nodig zijn dat er externen nodig zijn om aan die behoeften te voldoen. Het CLB heeft de regie in handen hiervan. Opgelet: de maatregelen uit fase 1 en de krachtige leeromgeving gooien we niet over boord!

Fase 3 = overstap naar een school op maat.

Soms hebben alle inspanningen die wij als school doen, niet altijd het gewenste resultaat: de leerling functioneert niet beter, voelt zich nog steeds helemaal niet goed op school… in zo’n situatie is de overstap naar een andere school wenselijk. Een school die beter kan inspelen op de specifieke behoeften van de leerling.

Het zorgteam in onze school bestaat uit:
directie Greet Jorissen
zorgcoördinator Liesbeth Vandeloo (lager)
zorgcoördinator Anneke Baillien (kleuters)
CLB medewerkster Annemie Schoebrechts