Ons Zorgbeleid - Werken aan de ontplooiing van ieder kind, vanuit een brede zorg

 1. Visie en doelgerichtheid.


Omgaan met verschillen tussen kinderen.
Binnen onze school staat elk kind centraal. We willen dat alle kinderen gelukkig zijn en we willen hen optimale onderwijskansen geven. Daarom bieden onze leerkrachten kwaliteitsonderwijs aan. Dit komt tot stand binnen een krachtige leeromgeving. De leerkrachten zorgen voor een veilig en positief leerklimaat, zodat de leerlingen zich goed voelen en tot leren komen. Hier mogen de leerlingen fouten maken en hebben de leerkrachten aandacht voor ieders talent en beperkingen. De leerkrachten zorgen dat hun lesgeven aansluit bij de leefwereld van het kind. De lessen zijn werkelijkheidsnabij, hierdoor maken de leerlingen de koppeling tussen de leerstof en de werkelijkheid. Ze ondersteunen de leerlingen en zorgen voor interactief onderwijs door het toepassen van verschillende werkvormen. Ze zoeken naar geschikte onderwijsmiddelen om hun lessen te ondersteunen. Vanuit onze christelijke visie hebben we bijzondere aandacht voor de leerlingen die dreigen uit de boot te vallen. We voelen ons verantwoordelijk voor elke leerling, we geven hen telkens een nieuwe kans!

Gelijke onderwijskansen voor alle kinderen.
We hebben in onze school een aantal kinderen waar de kloof tussen school en thuis groot is. Zij lopen, ondanks hun talenten, het risico het minder goed te doen. Het is belangrijk dat wij als team de context kennen waarin ze opgroeien en hiervoor een gelijkeonderwijskansenbeleid uitstippelen om deze kinderen gericht te ondersteunen, individueel of in groep. Samenwerking en overleg zijn hier van groot belang. De leerkrachten en het zorgteam overleggen met elkaar, ze leren van elkaar en professionaliseren zich steeds. Jammer genoeg hebben we niet altijd voldoende expertise en moeten we een beroep doen op externe partners. Ook de ouders zijn heel belangrijk, zij kennen hun kind het beste en moeten daarom actief betrokken worden bij de ondersteuning. Ouders kunnen bij ons ook altijd met hun vragen of problemen terecht.

Onze aanpak afstemmen op de specifieke onderwijsbehoeften van kinderen.
De leerkrachten houden rekening met individuele verschillen tussen leerlingen: niet alleen contextkenmerken (de achtergrond van het kind) maar ook verschillen in motivatie, in leerstijl, in leervermogen en talent. Daarom kiezen leerkrachten voor differentiatie. Er wordt flexibel met doelen, inhouden, instructie, tempo, werkvormen, groeperingsvormen en evaluatie omgesprongen. We zorgen voor kwaliteitsvol onderwijs via een krachtige leeromgeving = werken aan een brede basiszorg.
Soms is deze brede basiszorg niet voldoende en hebben sommige kinderen een andere aanpak nodig. In samenspraak met de zorgcoördinator, het CLB, het zorgteam, zal de leerkracht differentiëren, remediëren, compenseren, dispenseren (doelen toevoegen of weglaten) of zorgen voor een individueel handelingsplan. In bepaalde gevallen, wanneer er tekorten zijn over de ganse lijn, is het nodig dat een kind een jaar blijft zitten. Uiteraard met bijzondere aandachtspunten naar het volgende schooljaar. Soms heeft een kind met beperkingen redelijke aanpassingen nodig. Met het team zullen we afwegen of deze haalbaar zijn. Indien niet, dan is een overstap naar een school op maat een zinvol alternatief. Vanaf schooljaar 2015-2016 laten we ons begeleiden door het centrum Exentra om sterke leerlingen te begeleiden en differentiatie naar boven aan te bieden op een verantwoorde manier; zo krijgen onze sterke leerlingen een aangepaste begeleiding en blijven ze gemotiveerd.

(bron: Opdrachten voor het katholiek basisonderwijs in Vlaanderen; 2013)