Opvoedingsproject

 De kern, de essentie

In het Christelijk Opvoedingsproject omschrijven wij onze opdracht en doelstelling als school m.a.w. wij willen een Katholieke school-gemeenschap zijn en blijven.

 • Katholiek, omwille van onze opdracht vanuit de plaatselijke gelovige gemeenschap
 • School, omwille van onze onderwijs- en opvoedingstaak
 • Gemeenschap, omwille van het groepsgebeuren en de teamvorming tussen de vele mensen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij het schoolgebeuren.
Daarom moeten wij dagelijks aandacht hebben om te blijven groeien naar:
 • Een echte geloofsgemeenschap
 • Een degelijke leergemeenschap
 • Een menselijke leefgemeenschap
Deze drievoudige gemeenschap zijn wij als een drieëenheid: niet gescheiden of trapsgewijs, maar wel van elkaar doordrongen en gelijktijdig. Bij onze zending en doelstelling inspireren wij ons aan de persoon van Jezus Christus. Zoals Jezus Christus overal gemeenschap stichtte, zo willen wij als katholieke school samen Kerk zijn, samen school zijn, samen mens zijn.

 Realisme

Met dit ideaal voor ogen willen wij toch rekening houden met onze beperkingen.

Onze school is niet het enige opvoedingsmidden: wij leveren slechts een gedeeltelijke bijdrage in het hele vormingsproces van jongeren.

Opvoeding gebeurt ook in het gezin, het ontspanningsmidden, de jeugdbeweging, de parochiewerking,… De ouders en de gemeenschap mogen niet alles verwachten van de school.

Wij zijn ons bewust van de pluriformiteit in onze school. Verschillen van levensbeschouwing, cultuur en traditie zijn overal aanwezig. Als “christenen” zullen wij dienst bewijzen aan iedereen, zonder onderscheid.

Wij aanvaarden ook dat de opdracht van een katholieke school nooit af is. Het blijft steeds een zoeken, een proberen, iedere dag opnieuw. Ik die zin ervaren wij dan ook onze school als een dynamische entiteit, veranderend, in evolutie en open voor het nieuwe.

Wij erkennen ook onze kwetsbaarheid tegenover de jongeren door feit dat wij ons uitnodigend willen opstellen en niet dwingend.

 Accenten

Het specifieke van onze katholieke school vinden wij in het feit dat Jezus Christus de grond is van een veelomvattende opvoeding. Hij is het begin en het einde, het uitgangspunt en het resultaat.

De allerbelangrijkste opvoedingsfactor is de sfeer, het klimaat, de stijl waarin heel het school-zijn met elkaar verloopt. Jongeren dragen steeds de sporen van het gezinsklimaat, van de vriendengroepstijl, van de schoolsfeer.

Ook de éénheidsgerichte begeleiding vinden wij belangrijk of “het samen aan één koord trekken”.

Participatie, overleg, teamvorming zijn voor ons sleutelwoorden.

Wij willen geen eiland zijn, maar een open school. Zo’n school is verankerd in de lokale gemeenschap, de parochie in de grote en kleine wereld rondom ons.

 De drie- en gemeenschappen

Als gelovige en onderwijsgevenden willen wij gemeenschap vormen,

 • Door samen te geloven in een geloofsgemeenschap
 • Door samen te werken in een leergemeenschap
 • Door samen te leven in een leefgemeenschap

 Geloofsgemeenschap en dienstbaarheid

Onze katholieke school steunt natuurlijk op pedagogische kennis en vaardigheden maar zij staat ook in de stroom van een goddelijke zending. Zij zet de zending van Christus voort, zoals die aan de Kerk is doorgegeven.

Geloofsverkondiging

In onze katholieke school wordt het geloof aangebracht in een brede totaalverkondiging. Daarom beschouwen wij het godsdienstonderricht als zeer belangrijk en willen wij onze verkondigingsopdracht in al haar aspecten van harte nemen.

Het voorleven (= voordoen) van ons geloof.

Wat wij verkondingen proberen wij ook te doen.

Het geloof en God (spontaan) ter sprake brengen:

 • door evangelieteksten te afficheren
 • door bij droeve en blijde gebeurtenissen naar God te verwijzen
 • door luisterbereidheid tegenover zoekende(n) te tonen
 • door het vormen van een animatiegroep in de school
 • door deel te nemen aan bezinningsgroepen voor ons pedagogisch handelen

De geloofsleer trouw en enthousiast doorgeven:

 • Door de catechese niet als bijvak maar als hoofdvak te beschouwen

De voorziene lestijden worden niet alleen goed benut maar ook gunstig geprogrammeerd in het uurrooster. Het leerplan wordt gevolgd.

 • Door het didactisch materiaal voor catechese steeds aan te vullen en te actualiseren.
 • Door de kansen die ons gegeven worden door de vormingsinitiatieven te benutten om onze eigen persoonlijkheidsvorming en didactische handelen te verbeteren.

Geloofsduiding (liturgie)

Onze katholieke school heeft ook nood aan vieringen, gebed en liturgie. De dosering van vieringen binnen ons schoolgebeuren is het voorwerp van geduldig en aandachtig afwegen. Daarom willen wij de identiteit van onze school zichtbaar maken.

Onze herkenbaarheid zien wij als volgt:

 • Een sterke parochiebinding
 • Regelmatige eucharistievieringen
 • Klasgebeden
 • Occasionele gebeden (bij vreugde of pijn)
 • Door stilte te creëren om God en zichzelf te ontmoeten
 • Eerste (en plechtige) communie-voorbereiding
 • Het aanbrengen van katholieke symbolen (kruisbeeld…)

Geloofsbeleving

Er is een derde pijler in ons katholiek onderwijs: de dienstbaarheid aan de maatschappij.

Op dit vlak zijn heel veel initiatieven opgezet in de laatste jaren:

 • Missie
 • Broederlijk delen
 • Welzijnszorg
 • Tapori

 Leergemeenschap en trouw

Als katholieke school willen wij op de eerste plaats een goede school zijn, die trouw betracht wat van haar verwacht wordt.

Eén van de meest typische eigenschappen van een leergemeenschap is de “trouw”. Zoals Jezus trouw was aan zijn opdracht tot het uiterste, zo willen wij als katholieke school de verwachtingen inlossen die in ons gesteld zijn. Wij zullen jongeren optimale kansen bieden om te groeien tot ontwikkelde, geëngageerde en waarde-volle volwassenen. Dit doen wij door het ontwikkelen van de intellectuele, de dynamische-affectieve en de psycho-motorische vaardigheden.

De eindtermen zijn minima-doelen voor onze leerlingen maar niet voor ons, als leerkrachten. Aan iedere leerling willen wij bieden waar hij recht op heeft.

In onze leergemeenschap stellen wij:

 • De leerling centraal
 • De leerkracht als bekwaam
 • De leerstof, als gelijk
 • De school, als leer-school
 • De directeur, als motor
 • De leeromgeving, als belangrijke onderbouw
 • De leerondersteuning, als zuurstof

Wij willen aandacht hebben voor iedere leerling:

Kleinen en zwakken krijgen voorrang vanuit christelijke overtuiging (taakklas, zorgbreedte)

 • Het unieke in ieder kind respecteren wij
 • Wij hebben oog voor het totale kind

Als leerkrachten waarderen wij deskundigheid en degelijkheid:

 • Goed lesgeven is voor ons een prioriteit
 • Vervolmaking en navorming, nascholing hoort tot onze opdracht
 • Steun en hulp verwachten wij van de pedagogische begeleiders
 • Overleg en teamwork zijn voor ons onmisbaar

De leerstof bieden wij aan volgens de regels van de kunst:

 • Volgens hedendaagse didactische inzichten
 • Volgens de leerplannen en de vormingsplannen van het Kath. Ond.
 • Met degelijke en geactualiseerde handboeken
 • Met extra didactische hulpmiddelen
 • Met een gelovige dimensie in profane vakken

Onze school wil een leerschool zijn:

Dit is een school waar alle ontwikkelingsprocessen aan bod komen, niet alleen in theorie maar ook in de praktijk zoals daar zijn:

 • De geloofsvorming
 • De sociale vorming
 • De intellectuele vorming
 • Vaardigheden
 • Gevoelsleven
 • Solidariteit
 • Verantwoordelijkheidszin, enz.

Onze directeur wil de motor zijn van heel het onderwijsgebeuren.

Bij haar situeert zich:

 • De pedagogische-didactische verantwoordelijkheid
 • De administratieve stiptheid
 • De organisatie-opdracht

De leeromgeving willen wij niet onderschatten.

Infrastructuur en leermiddelen zijn onmisbare voorwaarden voor goed onderwijs. Schoolgebouw, klaslokalen, speelruimte, vergader- en leefruimten zijn als een “kostuum” voor de mens. (vandaar de bouwplannen zowel in Vliermaal als in Kortessem)

De leerondersteuning:

 • De diocesane pedagogische begeleiding en inspectie-godsdienst
 • VVKBao
 • Het Centrum voor Navorming Hasselt (CvNH)
 • De VCLB-Centra
 • De provinciale stuurgroep voor taakleerkrachten (PSTL)
 • Medisch schooltoezicht, COV, schoolopbouwwerk, enz.
 • De onderwijsinspectie

 Leefgemeenschap en eenheid

Als gelovige en lerende mensen willen wij ook gemeenschap en harmonie vormen. Eénheid is de meest gewenste relatie tussen mensen, nl éénheid met zichzelf, met anderen, met God.

Eenheid met zichzelf = heelheid.

Wij willen werken aan onze persoonlijkheid, ons zelfbeeld en onze heelheid.

Om te geven moet men hebben, om te leiden moet men zichzelf kunnen leiden, om leerkracht te zijn moet men ook leerling zijn. Tegenover onze wereld van wetenschap en techniek, van productie en consumptie willen wij de zachte waarden alle kansen geven: stilte, afzondering, bezinning, gebed, gastvrijheid, gratuïteit,… De mens leeft niet van brood alleen.

Eenheid met de anderen

"Vader, laat ze allen één zijn, zoals U en ik één zijn."

"Heb elkander lief, zoals ik U lief heb gehad."

Dit heeft te maken met samen-denken, samen-handelen, samen-zijn.

Dit wil zeggen dat we rekening houden met de andere(n) en steeds vertrouwen hebben in de andere(n).

Om aan haar zin en taken te beantwoorden, moet de katholieke school vooreerst als LEEFGEMEENSCHAP een christelijke gemeenschap zijn. Voor de leerlingen is de gehele sfeer van de school, juist zoals die van de familie, het belangrijkste teken van wat een gelovig milieu is. In het onthaal, de wijze waarop de ouders en leerlingen aangesproken worden, de openhartige samenwerking met ouders, de eerbied en bezorgdheid voor ieder, zonder aanzien van stand of rijkdom… wordt concreet gemanifesteerd hoe en wat een katholieke schoolgemeenschap is, hoe zij spanningen en conflicten oplost, rechtvaardigheid tot stand brengt, medemenselijkheid verwezenlijkt.

Wij willen bouwen aan goede interne relaties in de school:

 • De leerlingen graag zien en een goed hart toedragen
 • Een goede collegialiteit
 • Een fijne samenwerking met het schoolbestuur
 • Een goede relatie met gereaffecteerden, hulppersoneel en tijdelijken
 • De directeur ervaren als verantwoordelijke, als trekker maar vooral als “herder”

Ook onze externe relaties willen wij extra verzorgen

 • Collega-scholen + scholen voor buitengewoon onderwijs zijn vrienden, met hetzelfde ideaal
 • De ouders van onze leerlingen zijn steeds welkom en zijn ook onze mede-werkers en collega’s op het thuisfront en onze volwaardige gesprekspartners in de ouderverenigingen en de participatieraad.
 • In de parochie of de lokale gemeenschap willen wij het voortouw nemen en onze jongeren “binnenleiden” in de geloofs- en leefwereld van de volwassenen.
 • Voor pedagogische adviseurs en inspectieleden betrachten wij een grote openheid en ontvankelijkheid. Hun deskundigheid en medezorgzaamheid kunnen wij alleen maar waarderen.
 • De PMS-collega’s zijn voor ons een echte hulp, door hun aanvullende werk wat betreft informatie, studiekeuze en speciale aandacht voor kansarme leerlingen (qua aanleg, sociaal midden…)

Wij hebben aandacht voor de ons omringende wereld

We willen deze niet alleen respecteren en waarderen, maar ook ‘zorgend’ benaderen en ‘verbouwen’.

Zoals daar zijn:

 • De multiculturele samenleving
 • De verkeersveiligheid
 • De milieu- en natuurzorg
 • De waardenbeleving
 • De verdraagzaamheid en ruimdenkendheid

Eenheid met God

De éénheid met de”ANDERE”, met God zouden wij “Zaligheid” kunnen noemen, niet in de zin van zorgeloosheid, maar wel in de zin van “gelijkaardigheid”.

Wij erkennen Hem als de barmhartige en zorgende Vader.

Goede God,

oprecht willen wij proberen

om trouw te zijn aan U

en aan de leefwijze van uw zoon Jezus.

Beziel ons van dag tot dag

om volop mens te zijn,

om open te staan voor alles wat leeft,

om onze dagelijkse arbeid te verrichten

met toewijding en met al onze talenten

tot vreugde van onszelf van hen

die aan onze zorgen zijn toevertrouwd.

God, wil met ons zijn in de naam van Jezus

uw Zoon en onze Heer

tot in eeuwigheid.

Amen.