Ons huiswerkbeleid

 Huiswerkbeleid


1. Algemeen

In onze school wordt er in elke klas huiswerk gegeven. Dat begint al bij de jongste kleuters, die ook al eens iets mee naar school brengen. Voor de meeste kinderen levert het huiswerk geen echte problemen op, maar voor een andere groep zorgt het huiswerk wel regelmatig voor moeilijkheden: ze kunnen minder goed zelfstandig werken, ze hebben thuis weinig ondersteuning,… Daarom willen we dit jaar nadenken over het huiswerkbeleid in onze school. Eerst werd er bij de leerkrachten een uitgebreide bevraging gedaan over het huiswerk. Nadien zullen we de ouders bevragen, zodat deze tekst groeit vanuit afspraken met leerkrachten en ouders. Het is de bedoeling dat we groeien naar een samenhangend beleid voor het huiswerk. Wij willen dat er in de school één visie is betreffende huistaken en dat wij problemen rond het maken van huiswerk zoveel mogelijk willen voorkomen. Kinderen moeten voorbereid worden om hun leren zelfstandig te plannen en te organiseren. Daarom zijn er van jongs af aan afspraken nodig om dit resultaat op te bouwen. Kinderen zullen hierin ondersteuning van ouders en leerkrachten nodig hebben. We willen dat ouders weten wat er van hen en van de kinderen wel en niet verwacht wordt.

2. Begripsomschrijving

Huiswerk is het totaal van alle taken, werken en lessen die in de klas opgegeven worden en die de leerlingen thuis moeten uitvoeren. We bedoelen dus wel duidelijk al het werk dat de leerlingen thuis moeten presteren. We delen huiswerk in als volgt: • schriftelijke huistaken • het leren van lessen • andere opdrachten Het is niet de bedoeling om elk huiswerk in een categorie in te delen. Maar de essentie van 'een taak om te maken' verschilt toch van 'een les om te leren'.

3. De doelstelling van huiswerk

Voor onze school heeft huiswerk verschillende voordelen: • Huistaken zijn belangrijk voor het inoefenen, het herhalen, vastzetten en automatiseren van de leerstof. • Kinderen krijgen via taken inzicht op hun eigen leren: 'Welke moeilijkheden ervaren ze bij het zelfstandig verwerken van de leerstof?'. • Huistaken informeren ouders over de dingen die de kinderen leren in de klas en de vorderingen die ze daarbij maken. De ouders krijgen de kans om het leertraject van hun kind te volgen. De doelstelling van het huiswerk verschilt binnen elke graad. • 1ste graad: automatisatie van rekenen en lezen • 2de graad: inoefenen van leerstof en het leren van lessen • 3de graad: het aanleren van een goede werkhouding, verantwoordelijk leren zijn, verdieping van de lessen.

4. Afspraken over de hoeveelheid en de frequentie

Tot en met het 4de leerjaar worden er geen schriftelijke huistaken gegeven op woensdag en in het weekend. In het 5de en 6de leerjaar kan er op elke schooldag gevraagd worden om een schriftelijke huistaak te maken en/of om een les te leren. Taken worden hier tijdig aangekondigd zodat de leerlingen zelf kunnen plannen wanneer de taken gemaakt/gestudeerd worden.

Wij voorzien voor huiswerk: • 1ste graad: 15 tot 30 minuten • 2de graad: 30 minuten • 3de graad: 30 minuten tot 1 uur. Opmerking: Het is belangrijk dat de leerlingen goed plannen. Wanneer een grote toets pas de dag op voorhand gestudeerd wordt, zal 1 uur meestal niet voldoende zijn. Tijdens de toetsenperiode kan er een uitzondering zijn.

Verlofperiodes: Er wordt geen huiswerk opgegeven tegen de 1ste dag na een verlofperiode. Enkel leeszwakkere leerlingen worden gestimuleerd om ook tijdens het verlof te lezen. Indien nodig kan de leerkracht een herhalingsbundel tijdens een verlofperiode mee naar huis geven.

5. Verwachtingen naar de ouders

We verwachten dat ouders proberen om goede omstandigheden aan te bieden waarin het huiswerk gemaakt kan worden. We bedoelen daarmee vooral een rustige plek. Dit kan samen met broers en/of zussen zijn. Is het thuis moeilijk om goede omstandigheden te bieden, zoek dan naar de meest haalbare. Het is vaak ook nodig dat ouders toezicht houden. Daarnaast hopen we dat de ouders een positieve ingesteldheid ten aanzien van huiswerk uitstralen. Dit kan door dat kinderen worden aangemoedigd, gestimuleerd en dat er interesse getoond wordt in opdrachten. Controleer ook regelmatig de boekentas. Deze bevat vaak dingen die hier niet in thuis horen.
Tot en met het 4de leerjaar raden wij ouders aan om het kind aan te sporen om met het huiswerk te beginnen en om samen de opdrachten te overlopen. Nadien proberen kinderen de taken zelfstandig uit te voeren. Wanneer de kinderen lezen, kunnen de ouders best meeluisteren of ze correct lezen.
In het 5de en 6de leerjaar verwachten we dat kinderen zelfstandig het huiswerk overlopen en uitvoeren. Lessen mogen worden opgevraagd door de ouders, maar dit moet niet.
Als kinderen vragen hebben, is het moeilijk om niet meteen te helpen. Toch is het belangrijk dat je het kind leert om met zijn vragen naar de leraar te stappen. De leraar zal nooit straf geven als een kind de opdracht niet begreep. Wanneer een taak om een of andere reden niet kon worden uitgevoerd, ontvangen we graag een briefje met toelichting aan de leerkracht.
Bij afronden van het huiswerk controleren de ouders best kort of de opgegeven opdrachten werden uitgevoerd. Vraag af en toe de les op, vooral als uw kind hier om vraagt.

6. Zaken die we niet van ouders verwachten

• Verbeter zelf de schriftelijke taken niet. Het is belangrijk voor de leerkracht om de fouten die het kind maakt te zien. Fouten maken mag! Kinderen leren uit hun fouten.
• Laat het huiswerk nooit door anderen maken (ouders, broer of zus,…).
• Geef geen extra oefeningen.
• Leer geen nieuwe leerstof aan. Vooral niet bij wiskunde. Oefen vandaag niet wat de leerlingen morgen in de klas zullen krijgen.
• Rijd niet terug naar school als uw kind een boek vergeten heeft. Wanneer een boek vergeten werd, kan de klasleerkracht de volgende dag samen met het kind bekijken hoe het probleem het best wordt opgelost.

7. Feedback op de huistaken

Bij schriftelijke huistaken wordt steeds gevraagd of deze gemaakt zijn. De correctie gebeurt door de leraar alleen of samen met de hele klas. Bij moeilijkheden wordt er een extra oefenkans voorzien. Ook het leren van lessen wordt in de hogere leerjaren vaak schriftelijk opgevraagd. We verwachten dat huistaken ordelijk en stipt gemaakt worden, want dit brengt de leerkracht in rekening.

8. Niet gemaakte taken

De reden waarom een taak niet gemaakt werd, kan erg divers zijn. Indien mogelijk, vragen we een toelichting van de ouders. Wanneer er geen toelichting is, kunnen dit de gevolgen zijn: • de leerling krijgt een extra kans om het huiswerk thuis te maken. • de leerling maakt de huistaak tijdens de speeltijd. • de leerling krijgt een straf. Indien het vaak voorkomt dat huiswerk niet gemaakt wordt, komt er een nota in de agenda of worden de ouders aangesproken. Op de infoavond vertelt de leerkracht hoe hij/zij het in de klas aanpakt.

9.Differentiatie

Wij weten dat kinderen verschillend zijn en dat sommigen hierdoor meer behoefte hebben aan bepaalde taken dan anderen. Met hun verschillen willen wij rekening houden. Dit wil niet zeggen dat alle taken verschillend zijn, maar soms zal een kind meer gebaat zijn met 'huiswerk op maat'. Daarom wordt er vanaf de 2de graad gedifferentieerd in hoeveelheid. Dit wil zeggen dat niet alle kinderen steeds evenveel huiswerk krijgen. Kinderen die trager werken, krijgen dan regelmatig minder oefeningen. Ook kan er gedifferentieerd worden in moeilijkheidsgraad. Voornamelijk bij wiskunde wordt dit gedaan. Het uitgangspunt voor elke huistaak is dat kinderen een gelijkwaardige, haalbare maar ook voldoende uitdagende opdrachten krijgen. Voor individuele kinderen met ernstige leerachterstanden zullen er op de MDO-besprekingen specifieke maatregelen i.v.m. huistaken voorgesteld worden. Deze maatregelen worden steeds samen met de ouders opgesteld.

10. Organisatie van de boekentas

In de 1ste en 2de graad wordt de boekentas steeds klassikaal gemaakt. In de 3de graad wordt de boekentas bij de start van het schooljaar nog klassikaal gemaakt, maar dit wordt stilaan afgebouwd. Kinderen met extra nood aan ondersteuning bij het maken van de boekentas, kunnen hiermee langer geholpen worden door de klasleerkracht. De boekentassen worden in de 1ste en 2de graad regelmatig helemaal leeggemaakt. In de 3de graad is dat niet meer de gewoonte voor de hele klas, maar kinderen met extra noden kunnen hierin wel nog begeleid worden.